Βασικά Μεγέθη του Κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα

Κοινοποίηση σε:
1. Προβλέψεις για Εξελίξεις στον Κλάδο των ΤΠΕ

Προστιθέμενη αξία 50 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία και 500.000 νέες θέσεις εργασίας μπορεί να εισφέρει ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έως το 2024.

Με την αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ που θα διατεθούν για την ψηφιοποίηση της οικονομίας και δη του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κλάδος ΤΠΕ μπορεί να ξεπεράσει σε αξία τα 7,8 δισ. ευρώ το 2022.

Ο ελληνικός κλάδος ΤΠΕ αυξήθηκε με υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με τον παγκόσμιο για την περίοδο 2017-2021, και κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας.

* Πηγή: ΣΕΠΕ

Το Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο, η Εκπαίδευση, ο Τουρισμός, οι Υπηρεσίες Υγείας, Εφοδιαστική Αλυσίδα και η Ενέργεια ανήκουν στους κλάδους που αναμένονται να υποστούν έντονη ψηφιακή διατάραξη και προσελκύουν επίσης ενδιαφέρον των εταιριών ΤΠΕ

2. Διάκριση Ευκαιριών και Ωφελειών στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Ευκαιρίες στον Κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • Κέντρα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
 • Τηλεφωνικά κέντρα / κέντρα υπηρεσιών στελεχωμένα με πολύγλωσσο προσωπικό
 • Mobile marketing και διαφήμιση
 • Κέντρα ανάπτυξης λογισμικού
 • Υπηρεσίες ασφαλείας πληροφοριών
 • Έξυπνες πόλεις
 • Συναρμολόγηση και διανομή συσκευών ΤΠΕ
 • Υπηρεσίες B2B Cloud
 • Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

Στην ανάδειξη Ευκαιριών στον Κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συμβάλλουν:

 • Η αναγκαιότητα για περαιτέρω αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση
 • Η γρήγορη υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από το ελληνικό κοινό
 • Το υψηλό ποσοστό διείσδυσης, των νέων συσκευών επικοινωνίας
 • Η σημαντική πρόοδος που έχει παρατηρηθεί στην ανάπτυξη τεχνολογικών συστάδων (clusters), θερμοκοιτίδων και επιταχυντών, παράλληλα με την έντονη δραστηριότητα σε νέες επενδύσεις – πρωτοβουλίες από επενδυτικά ταμεία (π.χ. Equifund, ΕΣΠΑ).
 • Οι πολυάριθμες καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και συγκεκριμένα σε τομείς όπως το cloud computing, οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσεως, η νανοτεχνολογία και τα έξυπνα συστήματα.
alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης