Μηχανισμός

O Μηχανισμός Επιχειρηματικότητας Δυτικής Αθήνας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο δημιουργήθηκε από τον ΑΣΔΑ προκειμένου να υποστηρίξει την προσπάθεια ανάπτυξης και προαγωγής της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα.

Σκοπός του είναι να συμβάλλει ενεργά στην επιχειρηματική αναζωογόνηση της περιοχής μέσω της προσέλκυσης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της άρσης αρνητικών επιχειρηματικών συνθηκών και της καθιέρωσης συλλογικών διαδικασιών προώθησης της επιχειρηματικότητας και της Δυτικής Αθήνας ως επιχειρηματικό και επενδυτικό προορισμό.  

Στόχοι

  • Στην υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Παροχής Υπηρεσιών Πληροφόρησης για την Επιχειρηματικότητα και τις Επενδύσεις (ΚΥΠΕΕ) της Δυτικής Αθήνας, τα οποία αποτελούν φυσικά σημεία ενημέρωσης και διεπαφής με υποψήφια επιχειρηματικά σχήματα, υφιστάμενες επιχειρήσεις και επενδυτές.
  • Στην παροχή επιχειρηματικής ενημέρωσης μέσω εξειδικευμένης Πλατφόρμας προς κάθε ενδιαφερόμενο τοπικό επιχειρηματικό σχήμα (παράλληλα με τις υπηρεσίες των ΚΥΠΕΕ, συμπληρωματικά ή και ενισχυτικά προς αυτές).
  • Στην ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας αναφορικά με την άσκηση επιχειρηματικότητας.
  • Στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της Δυτικής Αθήνας ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εξειδικευμένων δράσεων προβολής και δημοσιότητας. 
  • Στην κινητοποίηση των επαγγελματικών εταίρων και των λοιπών εμπλεκόμενων στο οικοσύστημα επιχειρηματικότητας.

Ο Μηχανισμός αποτελεί δράση της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας και αξιοποιεί το αναπτυξιακό εργαλείο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Αττικής.


Ρόλος & Τομείς Παρέμβασης

Σχεδιασμός μέτρων πολιτικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα

Βασικός ρόλος του μηχανισμού είναι η διαμόρφωση και η προώθηση, στα αρμόδια θεσμικά όργανα, προτάσεων για δράσεις και παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν και θα ενισχύσουν τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων και επενδυτών, στη Δυτική Αθήνα. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού ο Μηχανισμός αναπτύσσει μια σειρά ενεργειών που εστιάζουν:

  • Στην εκπόνηση μελετών αναφορικά με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα (επεξεργασία προτάσεων και μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας στο χώρο της Δυτικής Αθήνας).
  • Στην ανάπτυξη και καλλιέργεια διαλόγου επί βασικών θεμάτων επιχειρηματικότητας με σημαντικούς εμπλεκόμενους φορείς επιχειρηματικότητας.

Παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και επενδυτές

Σημαντικό μέρος των εργασιών του Μηχανισμού αφορά την απευθείας μεταφορά γνώσης προς τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, παράλληλα και συμπληρωματικά των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΚΥΠΕΕ. Η δράση αυτή περιλαμβάνει την λειτουργία εξειδικευμένου Portal παροχής πληροφόρησης και υποστηρικτικού υλικού για επιχειρήσεις και δυνητικούς επενδυτές.


Υποστήριξη καθημερινής λειτουργίας ΚΥΠΕΕ 

Αρμοδιότητα του Μηχανισμού συνιστά η υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των δύο ΚΥΠΕΕ που λειτουργούν στους Δήμους Αγ. Αναργύρων-Καματερού και Αιγάλεω αντίστοιχα, με την παροχή καθοδήγησης και πληροφόρησης προς τα στελέχη των κέντρων προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων προς τις τοπικές επιχειρήσεις υπηρεσιών.  


Ανάπτυξη συνεργειών με το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας 

Το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο αποτελεί σημαντικό πεδίο δράσης για τον Μηχανισμό, αφού μέσω συντονισμένων δράσεων ενημέρωσης εργάζεται ώστε να κινητοποιήσει επιχειρήσεις, επαγγελματικούς εταίρους, ερευνητικά ιδρύματα, φορείς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σκοπός της κινητοποίησης τους είναι η ενεργός συμμετοχή τους στο σχεδιασμό δράσεων στήριξης των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και στην υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για την τόνωση της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αττική. 

Ο Μηχανισμός αποτελεί δράση της Παρέμβασης για την Επιχειρηματική Ανάταξη και Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας (Sharing Platform Economy Perspective SPEP) που προωθείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας και αξιοποιεί το αναπτυξιακό εργαλείο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Αττικής.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης