Σημαντική η αύξηση των δαπανών των κρατών μελών της ΕΕ για Έρευνα και Ανάπτυξη

Κοινοποίηση σε:

Σύμφωνα με την Eurostat ,το 2021 τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προχώρησαν σε συνολικές δαπάνες € 109.250 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί στο 0,8% του ΑΕΠ της ΕΕ. Το ποσό αυτό αποτελεί αύξηση της τάξης του 6% σε σύγκριση με το 2020 (όπου οι συνολικές δαπάνες ήταν € 102.791 εκατ.) και αύξηση της τάξης του 35% σε σύγκριση με το 2011 (όπου οι συνολικές δαπάνες ήταν € 81.139 εκατ.).

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία είναι σημαντικά γιατί αποτελούν μία ένδειξη για την προτεραιότητα που δίνουν οι κυβερνήσεις σε διαφορετικές δαπάνες και συνδέονται με τις πολιτικές που υιοθετούν.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Eurostat, το 2021 το ποσό ανά κάτοικο που δαπανούν οι χώρες της ΕΕ είναι €244, σε σχέση με τα €184 που δαπανούσαν το 2011 (αύξηση της τάξης του 33%). Οι μεγαλύτερες δαπάνες καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (€689 ανά άτομο), στη Δανία (€530) και στη Γερμανία (€471). Αντιθέτως οι μικρότερες καταγράφηκαν στη Ρουμανία (€19 ανά άτομο), στη Βουλγαρία (€24), στη Λετονία (€45) και στην Ουγγαρία (€60).

Source dataset: gba_nabsfin07

Στην Ελλάδα, οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη το 2021 ήταν €1.623,37 εκατ., το οποίο αποτελεί το 0,89% του συνολικού ΑΕΠ, ενώ το 2011 ήταν €648,51 εκατ. (ήτοι 0,32% του ΑΕΠ). Επιπλέον οι δαπάνες ανά κάτοικο ήταν €152 το 2021 σε σχέση με τα €58,3 το 2011. Η σημαντική αυτή αύξηση δείχνει πως η Ελλάδα, όπως και τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν τη σημασία της Έρευνας και Ανάπτυξης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και κατ’ επέκταση της οικονομίας τους, σχεδιάζοντας πολιτικές και διαθέτοντας σημαντικό μέρος του κρατικού προϋπολογισμού σε τέτοιες δαπάνες.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα της Eurostat ανά κράτος μέλος μπορείτε να βρείτε εδώ.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης