Επικείμενη Πρόσκληση Προγράμματος Horizon Europe Partnership for Innovative SMEs/Eurostars3/ INNOWWIDE

Κοινοποίηση σε:

Το Πρόγραμμα INNOWIDE αποτελεί μια πρωτοβουλία της – συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Σύμπραξης για Καινοτόμες Μικρο – Μεσαίες Επιχειρήσεις (MME) (Horizon Europe Partnership for Innovative SMEs/Eurostars3) την οποία διαχειρίζεται η Γραμματεία του δικτύου EUREKA.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος INNOWWIDE, χρηματοδοτείται η σύμπραξη ΜΜΕ με έδρα τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε τις συνδεδεμένες χώρες με το Πρόγραμμα Horizon Europe με έναν εταίρο από την Αφρική, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, τη Μέση Ανατολή ή την Ασιατική ζώνη του Ειρηνικού. Η χρηματοδότηση απευθύνεται μεν, μόνο στις ΜΜΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα Horizon Europe χώρες, επιτρέπεται δε η υπεργολαβία στον εταίρο από την επιλεχθείσα χώρα – στόχο.

Οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν πρόταση στο Πρόγραμμα Innowwide για μια επιχορήγηση ύψους έως 60.000 € με αντικείμενο την ανάπτυξη μελετών σκοπιμότητας / ερευνών αγοράς για καινοτόμα προϊόντα ή λύσεις με στόχο τη συνεργασία με ειδικούς εμπειρογνώμονες από την επιλεχθείσα χώρα – στόχο. Η επικείμενη Πρόσκληση του 2022 αναμένεται να χρηματοδοτήσει 50 projects με έως 25 από αυτά να απευθύνονται σε εταίρους από την Αφρική.

Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά project είναι 60.000 € και η διάρκεια ανά project θα είναι 6 μήνες. Η μέγιστη ένταση χρηματοδότησης είναι 70 % του παραπάνω ποσού και, επομένως, το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά project πρέπει να φτάνει το ποσό των 86.000 €. Επιλέξιμα κόστη: προσωπικό, υπεργολαβίες, έξοδα αγοράς (ταξίδια και διαβίωση, αποσβέσεις εξοπλισμού, άλλα αγαθά, έργα και υπηρεσίες). Το 70 % της επιχορήγησης (42.000 €) θα αποδοθεί με την έναρξη της υλοποίησης. Το υπόλοιπο 30 % (18.000 €) θα εκταμιευθεί με την υποβολή και της αποδοχή της τελικής έκθεσης.

Σημαντικές ημερομηνίες

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 5 Σεπτεμβρίου 2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων : 15 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης (ενδεικτικά): Μάρτιος 2023

Υπογραφή επιχορήγησης (ενδεικτικά): Απρίλιος 2023

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.eurekanetwork.org/programmes/innowwide

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας/Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας: [email protected]

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης