Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Κοινοποίηση σε:

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» είναι η Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Λίγες μέρες έμειναν μέχρι τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα που ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας:

  • στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ,
  • στην ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
  • στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ.
  2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησής τους στο Πρόγραμμα. 
  3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα. 
  4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Τα έργα τα οποία είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Προγράμματος πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00.

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση:

  • Το μέγεθος της επιχείρησης,
  • Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών,
  • τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα https://digitalsme.gov.gr/

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης