Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία,ενέργεια και ψηφιοποίηση

Κοινοποίηση σε:

Σύμφωνα με διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χτες στη Βουλή, στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) προστίθεται νέο άρθρο 22Ε, σύμφωνα με το οποίο οι δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%, για τα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή και για τη δαπάνη απόσβεσης στοιχείων του ενεργητικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποκτώνται με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, ενέργειας και ψηφιοποίησης, εφόσον η επιχείρηση δεν εφαρμόζει προσαυξημένη έκπτωση της δαπάνης απόσβεσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 και τις περ. δ’ και ε’ του άρθρου 22Β.

Σε περίπτωση πώλησης του πάγιου στοιχείου για το οποίο εφαρμόστηκε το κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης της δαπάνης απόσβεσης, το κίνητρο αυτό παύει να παρέχεται, δίχως όμως να αίρεται η ήδη χορηγηθείσα προσαυξημένη έκπτωση.

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι το νέο καθεστώς εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένες δαπάνες αγαθών, ή υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται με τη λήψη ηλεκτρονικού τιμολογίου, από επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένους ΚΑΔ δραστηριότητας ή κωδικούς σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Νίκαιας (Nice Classification, NCL) προκειμένου για επιχειρήσεις αλλοδαπής.

Η παρούσα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, όπως εξειδικεύονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Περιβάλλοντος και Ενέργειεας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Προβλέπεται επίσης, ότι στην περίπτωση που προκύψουν ζημιές μετά την αφαίρεση του σχετικού ποσοστού της ενίσχυσης, αυτές μπορούν να μεταφερθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης