Παρουσίαση της ταυτότητας της Nέας Ελληνικής Εταιρίας Εξαγωγικών Πιστώσεων – Export Credit Greece (ECG)

Κοινοποίηση σε:

Την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022, ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, παρουσίασε τη Nέα Ελληνική Εταιρία Εξαγωγικών Πιστώσεων – Export Credit Greece (ECG), η οποία διαδέχεται τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).

Η νέα εταιρεία θα λειτουργήσει ως one stop shop για τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, παρέχοντας επιπλέον συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Επίσης, θα προσφέρει νέα προϊόντα στον τομέα της εγγύησης, της ασφάλισης και της χρηματοδότησης, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εμπλέκονται στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Θα διαθέτει ίδια κεφάλαια και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και δε θα επιχορηγείται από το κράτος.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Φραγκογιάννη, εκτιμάται ότι, σε βάθος πενταετίας, η νέα εταιρεία θα έχει υποστηρίξει αθροιστικά, εξαγωγές ύψους 8,7 δισ. ευρώ, οι οποίες εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν παραγόμενο προϊόν ύψους 21,6 δισ. ευρώ και προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ ύψους 8,1 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις από την απαιτούμενη απασχόληση για την πραγματοποίηση αυτών των εξαγωγών.

Ενδεικτικά ο κ. Φραγκογιάννης ανέφερε οκτώ από τα νέα προϊόντα που αναπτύσσει η νέα εταιρία: Supplier’s Credit Policy, Buyer’s Credit Policy, Letter of Credit Confirmation, Political Risk Insurance (PRI), Surety bonds, Financial Guarantee on Working Capital, Financial Guarantee on Investments, Short term Credit Insurance Policy.

  • Supplier’s Credit Policy. Πρόκειται για μεσο-μακροπρόθεσμη ασφαλιστική κάλυψη πολιτικών κινδύνων και εμπορικών γεγονότων για μεμονωμένα συμβόλαια εξαγωγών, που απευθύνεται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις αγαθών και υπηρεσιών.
  • Buyer’s Credit Policy. Αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη σε δάνεια χορηγούμενα από τράπεζες σε ξένους αγοραστές, με σκοπό τη χρηματοδότηση εξαγωγικών δραστηριοτήτων οι οποίες αφορούν εγχώριες εταιρίες (ή τις ξένες θυγατρικές και τα παραρτήματά τους) ως εξαγωγείς.
  • Letter of Credit Confirmation. Πρόκειται για ασφαλιστική κάλυψη της τράπεζας του εξαγωγέα έναντι του κινδύνου μη αποζημίωσης από την τράπεζα του εξωτερικού η οποία εκδίδει την ενέγγυα πίστωση.
  • Political Risk Insurance (PRI). Αφορά στην ασφάλιση του κεφαλαίου των εγχώριων εταιρειών, το οποίο έχει επενδυθεί στο εξωτερικό για ίδρυση θυγατρικών, έναντι πολιτικών κινδύνων.
  • Surety bonds, το οποίο είναι συμβόλαιο/συμφωνία μεταξύ τουλάχιστον τριών μερών: του κύριου του Έργου/Δικαιούχου, του Ανάδοχου/Εξαγωγέα και του Εγγυητή/Τράπεζας και περιλαμβάνει την άμεση ή έμμεση στήριξη σε μορφή απευθείας έκδοσης εγγυητικών ομολόγων (surety bonds), ασφαλιστήριου προγράμματος ή αντεγγύησης στην τράπεζα έκδοσης των συμβατικών ομολόγων (contractual bonds).
  • Financial Guarantee on Working Capital. Πρόκειται για οικονομική εγγύηση δανείων προς τις εγχώριες επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης για σκοπούς διεθνοποίησης και την υποστήριξη κεφαλαιακών απαιτήσεων για τη προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών ή έργων στο εξωτερικό.
  • Financial Guarantee on Investments. Πρόκειται για την οικονομική εγγύηση δανείων προς τις εγχώριες επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για σκοπούς διεθνοποίησης και την υποστήριξη σε οικονομικές και βιομηχανικές επενδύσεις οι οποίες εκτελούνται στο εξωτερικό από εγχώριες ή τις ξένες θυγατρικές τους.
  • Short term Credit Insurance Policy. Πρόκειται για βραχυπρόθεσμη ασφαλιστική κάλυψη εξαγωγών. Περιλαμβάνει την ασφάλιση του συνολικού εξαγωγικού τζίρου (whole turnover policy) με αναστολή πληρωμών (deferred payments) έως 12 μήνες και την ασφάλιση μεμονωμένης φόρτωσης ή υπηρεσίας (selective risk policy), δηλαδή την κάλυψη των εξαγωγών προς έναν ή περισσότερους αγοραστές με αναστολή πληρωμών (deferred payments) έως 12 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα εταιρεία σύντομα στην ιστοσελίδα της.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης