Επτά δράσεις για την αποτελεσματική πράσινη μετάβαση της Οικονομίας

Κοινοποίηση σε:

Στο χτεσινο συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το μέλλον της βιώσιμης χρηματοδότησης, ο Υπουργός Οικονομίας, κ. Σταϊκούρας, παρουσίασε το σχεδιασμό και την υιοθέτηση επτά δράσεων για την έγκαιρη και αποτελεσματική μετάβαση της οικονομίας. Συγκεκριμένα οι δράσεις είναι οι παρακάτω:

  1. Το πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0“. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε αρμονία με την Ατζέντα 2030 του Ο.Η.Ε. και το 37% των δαπανών του αφορούν το κλίμα.
  2. Υιοθέτηση Εργαλείων και φορολογικών πολιτικών. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε δράσεις που υποστηρίζουν την επανακατεύθυνση των πόρων της οικονομίας υπέρ της πράσινης μετάβασης, όπως για παράδειγμα το κίνητρο προσαυξημένης έκπτωσης κατά 100% σε δαπάνες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.
  3. Ενίσχυση της Βιώσιμης χρηματοδότησης. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης έχουν σχεδιαστεί ή πρόκειται να σχεδιαστούν εργαλεία και δράσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη χρηματοδότηση.
  4. Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και την Πράσινη Οικονομική Μετάβαση, στην οποία συμμετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών καθώς και έγκριτοι πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα και η οποία θα προχωρήσει εντός των επόμενων μηνών στην κατάρτιση στρατηγικών κατευθύνσεων, με στόχο την ανάδειξη των ενδεδειγμένων βιώσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και οικονομικών πολιτικών για την πράσινη μετάβαση της πραγματικής οικονομίας, με ιδιαίτερη αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  5. Ενίσχυση της Διαφάνειας και της βιωσιμότητας στην εταιρική διακυβέρνηση, με νέα νομοθεσία που έχει θεσμοθετηθεί ήδη από το 2020.
  6. Υιοθέτηση του «πράσινου» προϋπολογισμού, με σκοπό την ενσωμάτωση της κλιματικής διάστασης στον σχεδιασμό και την αποτύπωση της δημοσιονομικής πολιτικής.
  7. Έκδοση Κρατικού “Πράσινου” Ομολόγου εντός του 2022.
alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης