Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Κοινοποίηση σε:

Στο πλαίσιο των στόχων για αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), υλοποιεί την Πράξη “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” με Άξονα Προτεραιότητας 3 ”Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών” και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κατά την υλοποίηση της Πράξης, 1.600 άνεργοι – οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και είναι ηλικίας 25-29 ετών, απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή απόφοιτοι ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας –  θα λάβουν υπηρεσίες εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης.

Οι ειδικότητες, στις οποίες θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν οι ωφελούμενοι, είναι:

 • Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων,
 • Διαχειριστής Δικτύων,
 • Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων,
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων,
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών,
 • Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής,
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce,
 • Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst),
 • Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής,
 • Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικές ανακοινώσεις καθώς και της αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εικόνα από Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης