Ανακοινώθηκε η πρώτη Εθνική Στρατηγική Βιομηχανίας για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία

Κοινοποίηση σε:

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε, πριν από μερικές μέρες, την ανάπτυξη της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής Βιομηχανίας της χώρας, που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο βιομηχανικής πολιτικής της Ελλάδας για την επόμενη δεκαετία.

Η Εθνική Στρατηγική για την Βιομηχανία ακολουθεί μία δομή τεσσάρων επιπέδων. Πρώτα από όλα, αναλύει τα βασικά οικοσυστήματα της ελληνικής βιομηχανίας εντοπίζοντας αφ’ ενός εκείνα τα οποία έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία, όπως η αγροδιατροφή, τα δομικά υλικά, και η υγεία και αφ’ ετέρου εκείνα που έχουν σημαντικές προοπτικές εξέλιξης όπως είναι οι ψηφιακές και πράσινες τεχνολογίες. Στο επίκεντρο τίθενται, επίσης, και οι εξειδικευμένες αγορές που παρουσιάζουν σημαντική δυναμική ανάπτυξης, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως τα τρόφιμα value for money, η ηλεκτροκίνηση, η ρομποτική, αλλά και η αμυντική, και ναυπηγική βιομηχανία.

Η Εθνική Στρατηγική, όμως, πέραν των ειδικών αγορών και κλάδων, εστιάζει και στη βιομηχανική οργάνωση και σε οριζόντια ζητήματα που αφορούν στις βιομηχανικές επιχειρήσεις (μικρομεσαίες ή μη) και τις δομές υποστήριξης και εκπροσώπησης των βιομηχανικών επιχειρήσεων, σκοπεύοντας στην ενδυνάμωση των ΜΜΕ και στην ενίσχυση του ρόλου των φορέων στην εξωστρέφεια και τη συνεργασία, αντιστοίχως.

Τέλος, αναλύει και συνδράμει στην βελτίωση όλων των οριζόντιων δομών και υπηρεσιών που συνθέτουν τη βιομηχανία. Από τις δεξιότητες, την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, την καινοτομία και τη δημόσια διοίκηση, έως την εφοδιαστική αλυσίδα, τις υποδομές, το επιχειρηματικό περιβάλλον, το κόστος ενέργειας και φυσικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία – την υποστήριξη που η Πολιτεία μπορεί να παράσχει στην ελληνική βιομηχανία.

Μέσα σε αυτό το πολυσύνθετο πλαίσιο, τίθενται 6 + 1 στρατηγικές κατευθύνσεις με 23 προτεραιότητες και προσδιορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι.

Οι στόχοι είναι μετρήσιμοι, αποτελούν ορόσημα επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής και αφορούν στην αύξηση της συνδρομής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ έως 13% εντός πενταετίας και σε 15% το 2030 έναντι 10,7% που είναι σήμερα. Μετρήσιμος στόχος είναι και η αύξηση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε 15% εντός πενταετίας, και σε 20% έως το 2030 έναντι του ισχύοντος 9,2%. Στοχεύουμε, επίσης, στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, καθώς και στη βελτίωση της θέσης της χώρας σε διεθνείς δείκτες.

Η εκπόνηση της Στρατηγικής αποτελεί το απόσταγμα μίας επίμονης και συστηματικής δουλειάς με διϋπουργικό πρόσημο, η οποία συνοδεύεται από Σχέδιο Δράσης, 43 παρεμβάσεων με συνολικό προϋπολογισμό 2,1 δις ευρώ (0.65 των οποίων έχουν ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης). Υπάρχει μάλιστα και μία εκτίμηση ότι τα 2.1 δις ευρώ θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν επενδύσεις αντίστοιχης περίπου δυναμικής (υπολογίζονται στα 2.4 δις).

Μεταξύ των 43 παρεμβάσεων οι πιο εμβληματικές είναι, για παράδειγμα η πρωτοβουλία σε εθνικό και διϋπουργικό επίπεδο για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, ήτοι το σχεδιασμό και την υιοθέτηση κατάλληλων μέσων και εργαλείων πολιτικής για τη διοχέτευση της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης προς βιώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον, δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις δεξιότητες και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο με την πρόβλεψη για πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, όσο και με την ανάπτυξη ειδικού Σχεδίου Δράσης για τις δεξιότητες στην βιομηχανία.

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει, επιπλέον, δράσεις που αφορούν τόσο στη διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας της βιομηχανίας, όσο στην εμπλοκή τους στην βιομηχανική πολιτική μέσω της συγκρότησης Εθνικού Συμβουλίου Νέων για τη Βιομηχανία.

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης