ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κοινοποίηση σε:

Τροποποιήσεις στην χρονική διάρκεια και τα ορόσημα του Προγράμματος ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Με την 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές», υπάρχουν αλλαγές στην ενότητα Χρονική διάρκεια και ορόσημα Προγράμματος και πιο συγκεκριμένα:

Για την κατηγορία τέσσερα (4):

Β’ Κύκλος

  • Αιτήσεις Χρηματοδότησης για το Β’ Κύκλο της Κατηγορίας Ενέργειας τέσσερα (4), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τρίτη 16 Μαΐου 2023, έως και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.
  • Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στην Κατηγορία Ενέργειας τέσσερα (4), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως τη Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023.
  • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023.
  • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας ορίζεται η Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024.

Για τις κατηγορίες πέντε (5) και έξι (6):

Α’ Κύκλος

Αιτήσεις χρηματοδότησης για τον Α’ Κύκλο τις Κατηγορίες Ενέργειας πέντε (5) και Έξι (6), Μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023, έως και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Β’ Κύκλος

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για το Β’ Κύκλο τις Κατηγορίες Ενέργειας πέντε(5) και έξι (6), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τρίτη 1 Αυγούστου 2023, έως και το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Α’ & Β’ Κύκλοι (κοινές προθεσμίες)

  • Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενέργειας Πέντε (5) και έξι (6), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024.
  • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024.
  • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Σημειώνεται πως η κατηγορία 4 αφορά στην αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS, η κατηγορία 5 στην Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης ενώ η κατηγορία 6 στην Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.

Για την εκπλήρωση των στόχων του Προγράμματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση δικαιούχων και προμηθευτών, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. μπορεί με μεταγενέστερες αποφάσεις της να παρατείνει ή να διαφοροποιεί τις αρχικώς ορισθείσες ημερομηνίες και να ορίζει νέους κύκλους, καθώς και τις προθεσμίες των επιμέρους κύκλων υποβολής αιτήσεων, ανά κατηγορία.

Πηγή: Κοινωνία της Πληροφορίας

alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης