Ειδικά Εργαλεία
Οδηγός με πρακτικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις και όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη Δυτική Αθήνα
Ο Οδηγός περιλαμβάνει χρήσιμες επιχειρηματικές πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από στελέχη υφιστάμενων επιχειρήσεων, όσο και από πρόσωπα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας και ευρύτερα. Ειδικότερα ο Οδηγός παρέχει πληροφόρηση πάνω σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση μίας επιχείρησης, το νομοθετικό πλαίσιο και τις διαδικασίες σύστασης μίας νέας επιχείρησης, τα φορολογικά καθεστώτα των επιχειρήσεων. Επίσης περιλαμβάνει ειδικές ενότητες για ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα, καθώς και για θέματα εμπορικών μισθώσεων και προδιαγραφές προϊόντων. Τέλος παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι εξασφάλισης χρηματοδότησης και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για επιχειρήσεις.
Μελέτη σχετικά με τη σημασία της Πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση της πιστοποίησης και των ωφελειών της για τις επιχειρήσεις, η παρουσίαση των κυριότερων εμπλεκόμενων μερών (διεθνείς, ευρωπαϊκοί και εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης), η παρουσίαση και επεξήγηση των κυριότερων προτύπων που έχουν εφαρμογή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η παροχή κάποιων χρήσιμων πληροφοριών για τη διαδικασία απόκτησης πιστοποίησης.
Ψηφιακή και τεχνολογική προσαρμογή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Το άρθρο περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τη ψηφιακή και τεχνολογική προσαρμογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ESG και Βιώσιμη Χρηματοδότηση
Το άρθρο παρουσιάζει ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ESG και τη βιώσιμη χρηματοδότηση.
Εφαρμογή μοντέλου κυκλικής οικονομίας σε μικρές επιχειρήσεις
Το άρθρο περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κυκλική οικονομία καθώς και πως μπορεί να εφαρμοστεί ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας σε μικρές επιχειρήσεις.
Καινοτομία και νεοφυής επιχειρηματικότητα
Το άρθρο παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με την καινοτομία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
Η Βιωσιμότητα και το μέλλον των Οικογενειακών Επιχειρήσεων
Το άρθρο εξηγεί αρχικά τί είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ εξηγεί πως ανταποκρίθηκαν οι οικογενειακές επιχειρήσεις στις νέες συνθήκες που επιβλήθηκαν από την πανδημία COVID-19. Τέλος, παρουσιάζονται στο άρθρο κάποιες προτάσεις για το μέλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων στη μετά COVID-19 εποχή.
Προτεινόμενες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα
Σκοπός της μελέτης είναι, μεταξύ άλλων, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και παραμέτρων που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας στη Δυτική Αθήνα και ο προσδιορισμός βελτιωτικών παρεμβάσεων με τη χρήση του «Χαρτοφυλακίου Βελτιωτικών Παρεμβάσεων».
Οδηγός για τη διείσδυση σε νέες αγορές
Πληροφορίες για τη διείσδυση σε νέες αγορές - Ο παρών οδηγός απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Δυτικής Αθήνας που επιθυμούν να ξεκινήσουν εξαγωγική δραστηριότητα
Οδηγός Ανάπτυξης Τιμολογιακής Πολιτικής
Σκοπός του οδηγού είναι η καθοδήγηση μια επιχείρησης για την ανάπτυξη της τιμολογιακής πολιτικής, η οποία αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς και της κοστολόγησης έτσι ώστε να διαμορφώσει τιμή που να μην είναι αποτρεπτική για τους πελάτες στους οποίους απευθύνεται αλλά παράλληλα να συμβάλλει θετικά στην επίτευξη οικονομικού κυρίως οφέλους για την επιχείρηση
Ο Σφυγμός του Επιχειρείν
Πρατίθενται στοιχεία βασισμένα σε έρευνα του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), που για 6η συνεχόμενη χρονιά και σε συνεργασία με την εταιρεία MRB, πραγματοποίησε μια έρευνα με σκοπό την ανάδειξη των χαρακτηριστικών/ υποδειγμάτων/ καλών πρακτικών που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις προοπτικές τους.
Οδηγός κατάρτισης - παρουσίασης επενδυτικού σχεδίου για χρηματοδότηση μέσω του ΤΑΑ
Πρόκειται για ένα πρωτότυπο εργαλείο που αναπτύχθηκε για την υποβοήθηση της κατάρτισης επενδυτικού σχεδίου με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Το εργαλείο ενσωματώνει συγκεκριμένο παράδειγμα μιας εικονικής επιχείρησης του κλάδου του τουρισμού που δραστηριοποιείται στη Δυτική Αθήνα.
Οικονομικό Κλίμα στην Ελλάδα
Άρθρο βασισμένο στην Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ
Φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα – Υφιστάμενη κατάσταση, στόχοι και προκλήσεις
Άρθρο για την αγορά των Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, με επισκόπηση στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)
Τουρισμός στην Ελλάδα
Πρόκειται για μια αναφορά στα βασικά μεγέθη εγχώριου Τουρισμού και στην εξέλιξη των τουριστικών δεικτών 2016-2021
Μελέτες Απλοποίησης Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Μελέτη για την υποστήριξη της μετάβασης σε περιβάλλον ψηφιακών δηλώσεων γνωστοποίησης της άσκησης επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας
Αντικείμενο της μελέτης είναι η καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην Οδηγία 2006/123/Ε.Κ. καθώς και τυχόν πρόσφατων παρεμβάσεων για την αντικατάστασή τους. Επιπλέον η μελέτη περιλαμβάνει και προτάσεις μέτρων και πολιτικών ικανών να οδηγήσουν στη μείωση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας, μέσω της ψηφιοποίησης των αδειοδοτικών εργασιών και της μετάβασης σε ένα περιβάλλον ψηφιακών δηλώσεων γνωστοποίησης της άσκησης της επιχειρηματικής ΄η επαγγελματικής δραστηριότητας.
Μελέτη για τη σκοπιμότητα ανάπτυξης κοινών υπηρεσιών απλοποίησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ως προς την εμπλοκή της Αυτοδιοίκησης
Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης κοινών υπηρεσιών απλοποίησης για διαδικασίες αδειοδότησης, λειτουργίας και ρύθμισης ζητημάτων άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η εκτελεστική αρμοδιότητα των οποίων ανήκει σε Δήμους, και πιο συγκεκριμένα σε Δήμους της Δυτικής Αθήνας, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου, φιλικού και αξιόπιστου περιβάλλοντος, το οποίο θα ευνοεί τόσο τη δημιουργία ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και την προσέλκυση υγιών και μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Στόχος επίσης της μελέτης είναι η διατύπωση προτάσεων που αφορούν στην απλοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται οι Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι), οι οποίες, σε συνέχεια των ενεργειών που απαιτούνται σε θεσμικό επίπεδο, είναι δυνατό να εφαρμοστούν στους Δήμους της Δυτικής Αττικής και κατ’ επέκταση στο σύνολο των Δήμων της χώρας.
Στρατηγική Μελέτη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
Στρατηγική Μελέτη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της βελτίωσης του οικονομικού και διοικητικού περιβάλλοντος της Δυτικής Αθήνας
Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των παραμέτρων που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας στη Δυτική Αθήνα και η ανάλυση της διαφοράς μεταξύ υφιστάμενης και επιθυμητής κατάστασης στο επιχειρηματικό περιβάλλον με τη χρήση της «Ανάλυσης Χάσματος» (gap analysis). Επιπλέον, η μελέτη περιλαμβάνει τον προσδιορισμό βελτιωτικών παρεμβάσεων και την ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου για την εφαρμογή των βελτιωτικών παρεμβάσεων και την παρακολούθηση της επίτευξης των προβλεπόμενων στρατηγικών στόχων.
Στρατηγικό Πλάνο Εξωστρέφειας
Στρατηγικό Πλάνο Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας
Αντικείμενο της μελέτης είναι η καταγραφή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Δυτικής Αθήνας καθώς και της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεών που εδρεύουν στην περιοχή. Η μελέτη περιλαμβάνει πληροφορίες για τις προοπτικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας, όπως για παράδειγμα τις κύριες αγορές-στόχους και την εξαγωγική δυναμική της Δυτικής Αθήνας. Επίσης, η μελέτη παρουσιάζει τους στρατηγικούς στόχους ενίσχυσης της εξωστρέφειας, το σχεδιασμό δράσεων στήριξης της διείσδυσης σε ξένες αγορές και τις βασικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, όπως για παράδειγμα την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση του πλάνου εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Χρήσιμο ενημερωτικό υλικό
Ανθεκτικότητα και σταθερότητα: Πώς θα γίνει η Ελλάδα ακόμη πιο ανταγωνιστική ως επενδυτικός προορισμός; EY Attractiveness Survey, Ελλάδα, Ιούλιος 2022
Από το Κράτος 0.2 στο Κράτος 2.0. Τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου Τομέα, ΣΕΒ, Ιούνιος 2022
Construction and the path to sustainability, Alpha Bank Economic Research, June 2022
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας. Ειδικό θέμα: Πράσινη Μετάβαση Βιομηχανίας, Εθνική Τράπεζα, Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης, Ιούνιος 2022
Ετήσια Έκθεση Επιχειρηματικότητας 2020-2021: Ήπιες οι πρώτες επιδράσεις της πανδημίας στη νέα επιχειρηματικότητα, ΙΟΒΕ, Απρίλιος 2022
European Economic Forecast, Winter 2022, INSTITUTIONAL PAPER 169 | FEBRUARY 2022
Ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα οικονομίας και επιχειρήσεων, 3η έκδοση, ΣΕΒ, Φεβρουάριος 2022
Επανεξέταση της Εμπορικής Πολιτικής, Commission européenne, Direction générale du commerce, Trade policy review : an open, sustainable and assertive trade policy, Publications Office, 2021
Νόμος υπ’ αριθμ. 4864 (ΦΕΚ 237/Α/2-12-2021) Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη
Circular economy and applications in various sectors, Alpha Bank Economic Research, December 2021
Κυκλική Οικονομία Το νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νοέμβριος 2021
Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2020: Η επίδραση της πανδημίας COVID-19, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, Αθήνα 2021
Ετήσια Έκθεση Επιχειρηματικότητας 2019-2020: Ισχυρή άνοδος της νέας επιχειρηματικότητας, ΙΟΒΕ, Δεκέμβριος 2020
The Greek Economy in 2020 Impact from the COVID-19 crisis and Outlook. The Eurobank Research Bulletin, Απρίλιος 2020
Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη, COM(2020) 98 final, Βρυξέλλες, 11.3.2020
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, COM(2019) 640 final, Βρυξέλλες, 11.12.2019
alternatetext

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης